திங்கள், ஆகஸ்ட் 09, 2010

ப்ளோகில் நவக்கிரகங்கள்!!உங்கள்  ப்ளோகில் நவக்கிரகங்கள் வலம் வர வேண்டுமா?

இந்த ஸ்க்ரிப்டை உங்கள் பாடி டாக் குள் காப்பி பண்ணுங்க.
---------------------------------------------------------------------------------------
<script language="JavaScript1.2">

var Ymax=8;                                //MAX # OF PIXEL STEPS IN தி
"X" DIRECTION
var Xmax=8;                                //MAX # OF PIXEL STEPS IN THE
"Y" DIRECTION
var Tmax=10000;                        //MAX # OF மில்லிசெகோண்ட்ஸ்
BETWEEN PARAMETER CHANGES
//FLOATING IMAGE URLS FOR EACH IMAGE. ADD OR DELETE ENTRIES.
KEEP ELEMENT NUMERICAL ORDER STARTING WITH "0" !!
var floatimages=new Array();
floatimages[0]='http://i1022.photobucket.com/albums/af349/geetha6/planetjupiter1.gif';
floatimages[1]='http://i1022.photobucket.com/albums/af349/geetha6/planeturanus.gif';
floatimages[2]='http://i1022.photobucket.com/albums/af349/geetha6/Pinwheel3.gif';
floatimages[3]='http://i1022.photobucket.com/albums/af349/geetha6/planetneptune.gif';
floatimages[4]='http://i1022.photobucket.com/albums/af349/geetha6/planetpluto.gif';
floatimages[5]='http://i1022.photobucket.com/albums/af349/geetha6/planetsaturn.gif';
floatimages[6]='http://i1022.photobucket.com/albums/af349/geetha6/Moon3.gif';
floatimages[7]='http://i1022.photobucket.com/albums/af349/geetha6/planetvenus.gif';
floatimages[8]='http://i1022.photobucket.com/albums/af349/geetha6/Moon1.gif';
floatimages[9]='http://i1022.photobucket.com/albums/af349/geetha6/Sun1.gif';

//*********DO NOT EDIT BELOW***********
var NS4 = (navigator.appName.indexOf("Netscape")
>=0 && parseFloat(navigator.appVersion) >= 4 &&
parseFloat(navigator.appVersion) < 5)? true : false;
var IE4 = (document.all)? true : false;
var NS6 = (parseFloat(navigator.appVersion) >= 5 && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 )? true: false;
var wind_w, wind_h, t='', IDs=new Array();
for(i=0; i<floatimages.length; i++){
t+=(NS4)?'<layer name="pic'+i+'" visibility="hide"
width="10" height="10"><a href="
javascript:hidebutterfly()">' : '<div id="pic'+i+'"
style="position:absolute; visibility:hidden;width:10px; height:10px"><a href="javascript:hidebutterfly()">';
t+='<img src="'+floatimages[i]+'" name="p'+i+'"
border="0">';
t+=(NS4)? '</a></layer>':'</a></div>';
}
document.write(t);
function moveimage(num){
if(getidleft(num)+IDs[num].W+IDs[num].Xstep >= wind_w+getscrollx())
IDs[num].Xdir=false;
if(getidleft(num)-IDs[num].Xstep<=getscrollx())IDs[num].Xdir=true;
if(getidtop(num)+IDs[num].H+IDs[num].Ystep >= wind_h+getscrolly())
IDs[num].Ydir=false;
if(getidtop(num)-IDs[num].Ystep<=getscrolly())IDs[num].Ydir=true;
moveidby(num, (IDs[num].Xdir)? IDs[num].Xstep :  -IDs[num].Xstep ,
(IDs[num].Ydir)?  IDs[num].Ystep:  -IDs[num].Ystep);
}
function getnewprops(num){
IDs[num].Ydir=Math.floor(Math.random()*2)>0;
IDs[num].Xdir=Math.floor(Math.random()*2)>0;
IDs[num].Ystep=Math.ceil(Math.random()*Ymax);
IDs[num].Xstep=Math.ceil(Math.random()*Xmax)
setTimeout('getnewprops('+num+')', Math.floor(Math.random()*Tmax));
}
function getscrollx(){
if(NS4 || NS6)return window.pageXOffset;
if(IE4)return document.body.scrollLeft;
}
function getscrolly(){
if(NS4 || NS6)return window.pageYOffset;
if(IE4)return document.body.scrollTop;
}
function getid(name){
if(NS4)return document.layers[name];
if(IE4)return document.all[name];
if(NS6)return document.getElementById(name);
}
function moveidto(num,x,y){
if(NS4)IDs[num].moveTo(x,y);
if(IE4 || NS6){
IDs[num].style.left=x+'px';
IDs[num].style.top=y+'px';
}}
function getidleft(num){
if(NS4)return IDs[num].left;
if(IE4 || NS6)return parseInt(IDs[num].style.left);
}
function getidtop(num){
if(NS4)return IDs[num].top;
if(IE4 || NS6)return parseInt(IDs[num].style.top);
}
function moveidby(num,dx,dy){
if(NS4)IDs[num].moveBy(dx, dy);
if(IE4 || NS6){
IDs[num].style.left=(getidleft(num)+dx)+'px';
IDs[num].style.top=(getidtop(num)+dy)+'px';
}}
function getwindowwidth(){
if(NS4 || NS6)return window.innerWidth;
if(IE4)return document.body.clientWidth;
}
function getwindowheight(){
if(NS4 || NS6)return window.innerHeight;
if(IE4)return document.body.clientHeight;
}
function init(){
wind_w=getwindowwidth();
wind_h=getwindowheight();
for(i=0; i<floatimages.length; i++){
IDs[i]=getid('pic'+i);
if(NS4){
IDs[i].W=IDs[i].document.images["p"+i].width;
IDs[i].H=IDs[i].document.images["p"+i].height;
}
if(NS6 || IE4){
IDs[i].W=document.images["p"+i].width;
IDs[i].H=document.images["p"+i].height;
}
getnewprops(i);
moveidto(i , Math.floor(Math.random()*(wind_w-IDs[i].W)),
Math.floor(Math.random()*(wind_h-IDs[i].H)));
if(NS4)IDs[i].visibility = "show";
if(IE4 || NS6)IDs[i].style.visibility = "visible";
startfly=setInterval('moveimage('+i+')',Math.floor(Math.random()*100)+100);
}}
function hidebutterfly(){
for(i=0; i<floatimages.length; i++){
if (IE4)
eval("document.all.pic"+i+".style.visibility='hidden'")
else if (NS6)
document.getElementById("pic"+i).style.visibility='hidden'
else if (NS4)
eval("document.pic"+i+".visibility='hide'")
clearInterval(startfly)
}
}
if (NS4||NS6||IE4){
window.onload=init;
window.onresize=function(){ wind_w=getwindowwidth(); wind_h=getwindowheight(); }

}
</script>


கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

welcome