வியாழன், ஆகஸ்ட் 05, 2010

நெருப்பு ப்ளோகில் வரவழைக்க !

இருங்க.ஓடாதீங்க ....நெருப்பு என்றால் சுட்டு விடுமா?
பயப்பிடாதீங்க....சுடாது !!!
நெருப்பு விட்கேட் வேண்டுமா
உங்கள் ப்ளோக்கு ..இந்த கோடு ஐ
பாடி டாக் குள் காபி பண்ணுங்கள் .


<img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;"
border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=
2000002.11NXC/bT*xJmx*PTEyODA5ODc2MjgzOTAmcHQ9MTI4MDk4O
Tc3MTMyOCZwPWZhbHNlJmQ9Jmc9MiZvPTRhZDY1NjMxZmIzMjRlY2U4
YmQx/N2E*ODNjOTZkOTE1Jm9mPTA=.gif" /><center><param name=
"movie" value="http://widgia.com/widgets/fire/output.swf?txt= It is for fun  dont worry&dom=widgia.com&bordercol=0xFFFF00&txtcol=0xff0000&
amp;textstyle=1&text1size=63&xpos=102&ypos=4&rot=7&
fullpath=http://widgia.com/widgets/fire/><param name="quality" value="high"
width="400" height="420"><embed src="http://widgia.com/widgets/fire/output.swf?
txt= It is for fun dont worry&dom=widgia.com&bordercol=0xFFFF00&
txtcol=0xff0000&
textstyle=1&text1size=63&xpos=102&ypos=4&rot=7&fullpath=
http://widgia.com/widgets/fire/" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com
/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="320">
</center>

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

welcome